Yusran Adhitya Kurniawan’s Blog

Tag: Taqwa

T A Q W A adalah Jalan Menuju Surga

by on Mar.23, 2010, under Information Lifestyles

Taqwa Orang MuslimKita sebagai mahluk yang hidupnya selalu menghajatkan taufiq serta hidayah dari Allah swt hendaknya kita dalam hidup ini senantiasa bertaqwa kepada Allah swt
Yang berarti akan senantiasa mentaati perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-laranganya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran

Kita yakin seyakin-yakinya bahwasanya dengan bertaqwa kepada Allah swt kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini

Dengan mematuhi Agama yang suci ini insyaallah hidup kita akan selamat dari tipu muslihat dunia
Dengan mematuhi perintah-perintah agama kita akan dijauhkan dari segala kemunkaran
Insyaallah perjalanan hidup kita akan sampai kepada pantai yang kita idam-idamkan yaitu selamat di dunia dan selamat di akherat.

Harapan kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

Wadzarabal laahu mathsalan qaryatan kaanat aminatan muth mainatan ya’tiihaa rizquha raghadam min kulli makaanin

Artinya : Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman lagi tenteram
Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat
Surat An-Nahl 112

(continue reading…)

3 Comments :, , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!